Statut

Załącznik nr 2

do zarządzenia Nr 8/2009

z dnia 4 marca 2009 r.

Statut Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów UMCS w Lublinie

Rozdział 1

Postanowienie ogólne

§1

[nazwa, siedziba Organizacji/Koła]

 1. Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów – koło działające na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Humanistyczny, zwane dalej Kołem to organizacja studentów i doktorantów UMCS i działa w ramach UMCS na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu UMCS oraz niniejszego Statutu.

 2. Koło podlega rejestracji w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich prowadzonym przez Rektora UMCS.

 3. Siedzibą Koła jest UMCS, Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego (Instytut Filologii Polskiej) p.116, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin.

 4. Koło jest apolityczne i nie jest Kołem religijnym.

 

§2

[cele Organizacji]

Celem Koła jest:

 1. Rozwijanie i propagowanie tematyki związanej z szeroko rozumianą etnolingwistyką i folklorystyką.

 2. Przygotowanie młodzieży do pracy naukowej.

 3. Podejmowanie własnych badań w zakresie etnolingwistyki i folklorystyki, łącznie z eksploracją terenową.

 4. Współudział w pracach Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i innych zainteresowanych placówek naukowych UMCS.

 5. Współpraca z organizacjami studenckimi (naukowymi, kulturalno-oświatowymi itp.), uniwersyteckimi i pozauniwersyteckimi.

 

§3

[realizowanie celów Koła]

1. Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów realizuje swoje cele poprzez:

    a) Organizowanie zebrań i spotkań.

    b) Przygotowanie i publikowanie własnych prac naukowych.

    c) Organizowanie obozów naukowo-badawczych.

    d) Organizowanie odczytów, seminariów i konferencji naukowych.

    e) Kontakty z kołami naukowymi innych uczelni. Uczestnictwo w organizowanych przez nie

        seminariach i sesjach.

    f) Realizację projektów badawczych.

2. Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów realizuje swoje cele statutowe poprzez współpracę z:

    a) Rektorem, władzami wydziałów i instytutów oraz profesorami i pracownikami UMCS;

    b) Samorządem Studentów UMCS oraz innymi organizacjami studenckimi w Polsce i na świecie;

    c) Organizacjami oraz instytucjami rządowymi lub pozarządowymi;

    d) Zakładem Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego IFP UMCS.

3. Szczegółowe zasady dotyczące form działania ustala Walne Zebranie w drodze uchwały.

 

Rozdział 2

§4

[członkostwo w Kole]

1. Członkiem Koła może być każdy student/doktorant UMCS zainteresowany działalnością Koła.

2. Członkostwo nabywa się decyzją Zarządu na wniosek kandydata. Wniosek o przyznanie

    członkostwa jest rozpatrywany przez Zarząd w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. Zarząd informuje

    kandydata o podjętej decyzji poprzez doręczenie jej na piśmie.

3. W przypadku decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Koła kandydat ma prawo

    odwołania się w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Walnego Zebrania. Uchwała

    Walnego Zebrania w tym przedmiocie jest ostateczna.

4. Członkostwo wygasa wraz z ukończeniem studiów w UMCS.

5. Członkostwo ustaje:

   a) na skutek wykluczenia dokonanego w drodze uchwały Zarządu podjętej zwykłą większością

      głosów w obecności co najmniej połowy członków w przypadku postępowania członka

      sprzecznego ze statutem (organizacji/koła), Statutem UMCS lub w inny sposób naruszający

      godność studenta UMCS;

   b) na skutek wykreślenia – dokonanego przez Zarząd w przypadku utraty przez członka statusu

      studenta/doktoranta UMCS lub na wniosek samego członka z chwilą złożenia wniosku;

   c) w przypadku śmierci.

6. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 5 pkt 1 Zarząd umożliwia członkowi złożenie

    wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie

    powiadamia pisemnie zainteresowanego.

7. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 5 pkt 1 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do

    Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia o treści uchwały.

    Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

§5

[prawa i obowiązki członka Koła]

1. Członek Koła ma prawo do:

    a) czynnego uczestniczenia w pracach Organizacji/Koła;

    b) udziału w Walnym Zebraniu;

    c) czynnego i biernego prawa wyborczego.

2. Członek Koła ma obowiązek:

     a) godnie je reprezentować;

    b) przestrzegać postanowień jego statutu oraz uchwał jej organów;

    c) wywiązywać się z powierzonych mu prac;

    d) popularyzować Koło;

    e) dzielić się swoją wiedzą oraz pomocą w funkcjonowaniu Koła z osobami o krótszym stażu

        członkowskim;

    f) odpowiedzialnego korzystania z majątku Koła.

 

§6

[organy Koła]

1. Organami Koła są:

    1) Walne Zebranie złożone ze wszystkich członków.

    2) Zarząd składający się z:

         a) Przewodniczącego Zarządu;

         b) Zastępcy Przewodniczącego Zarządu

         c) Członka Zarządu odpowiedzialnego za finanse/Skarbnik;

         d) Członka Zarządu odpowiedzialnego za archiwizację prac Koła (Sekretarz);

         e) Członka Zarządu odpowiedzialnego za promowanie Koła (Manager).

2. Szczegółowe kompetencje i podział obowiązków wśród członków Zarządu określa uchwała

    Walnego Zebrania.

 

§7

[Walne Zebranie]

1. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku akademickim.

2. O terminie oraz porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd informuje Członków z 7-dniowym

    wyprzedzeniem poprzez umieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Koła w budynku Wydziału

    Humanistycznego przy pl. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz poprzez umieszczenie informacji

    na stronie internetowej Koła.

3. Przewodniczący Zarządu ma obowiązek zwołać Walne Zebranie, jeżeli przynajmniej połowa

    członków Koła złoży pisemny wniosek w tej sprawie.

4. Walne Zebranie może podejmować decyzje w postaci uchwał we wszystkich sprawach

    niezastrzeżonych dla innych organów Koła.

5. Uchwały Walnego Zebrania są ogłaszane poprzez ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń, o której

    mowa w ust. 2.

§8

[kompetencje Walnego Zebrania]

1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

    a) uchwalanie programów organizacyjnej i finansowej działalności;

    b) uchwalenie regulaminów działania Zarządu;

    c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu;

    d) wybór Przewodniczącego Zarządu i Członków Zarządu;

    e) podjęcie uchwały dot. odwołania Zarządu bezwzględną większością głosów, w obecności co

        najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w formie uchwały Walnego Zgromadzenia;

        w takim wypadku przepisy § 9 stosuje się odpowiednio; uchwalenie statutu lub jego zmiany;

    f) ustalanie wysokości składek członkowskich;

   g) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem;

   h) oraz w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

2. Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może

    być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty

    dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Koła.

3. Walne Zebranie po otwarciu go przez Przewodniczącego Zarządu wybiera Przewodniczącego

    Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zebrania, którzy dalej prowadzą

    obrady.

§9

[Zarząd Koła]

 1. Zarząd jest wybierany w tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie na okres jednego roku akademickiego nie wcześniej niż 1 października danego roku nie później niż 1 listopada danego roku. Kandydatury na stanowiska wymienione w §6 ust. 1 pkt 2 są zgłaszane na konkretne stanowiska. Nowo wybrany Zarząd rozpoczyna pełnienie swoich obowiązków po 7. dniach od dnia wyboru.

 2. Ustępujący Zarząd pełni swoje obowiązki przez 7 dni po wyborze nowego Zarządu.

 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w semestrze.

 4. Decyzje Zarządu są podejmowane w obecności co najmniej 3 członków Zarządu zwykłą większością głosów. W wypadku równego rozłożenia głosów, głos Przewodniczącego Zarządu jest decydujący.

 5. Decyzje Zarządu są ogłaszane na tablicy ogłoszeń lub zamieszczane na stronie internetowej Koła.

 6. Podczas obrad Walnego Zebrania, zwołanego w celu przeprowadzenia wyborów do Zarządu, ustępujący Zarząd składa sprawozdanie z działalności. Każdy z członków Zarządu powinien uzyskać absolutorium za okres swojej działalności w Zarządzie. Absolutorium jest oceną pracy członka Zarządu w zakresie określonym przepisami Koła.

 7. Wszystkie wystąpienia Zarządu do władz uczelni lub organów Samorządu Studentów w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni muszą uzyskać aprobatę Walnego Zebrania.

 8. Uchwały Zarządu wchodzą w życie nie wcześniej niż 7 dni po ich podjęciu.

 9. Nowo wybrany Zarząd jest obowiązany przedstawić plan działania na okres bieżącej kadencji w ciągu 14 dni od chwili wyboru.

§10

[obowiązki członków Zarządu]

1. Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu i jego Zastępcy należy w szczególności:

    1) reprezentowanie i propagowanie idei Koła;

    2) organizowanie i kierowanie Koła;

    3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;

    4) sporządzanie sprawozdań z prac prowadzonych przez Koło;

    5) stały kontakt z Samorządem Studentów UMCS, Dziekanatem Wydziału Humanistycznego

        UMCS oraz opiekunem Koła;

2. Do obowiązków Skarbnika należy:

    1) zbieranie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie;

    2) bieżąca dokumentacja wydatków Koła i sporządzanie sprawozdań finansowych.

3. Do obowiązków Sekretarza należy:

    1) sporządzanie protokołów zebrań;

    2) prowadzenie kroniki oraz czuwanie nad gablotą Koła.

4. Do obowiązków Managera należy:

    1) obsługa strony internetowej i profili internetowych SKNE na portalach społecznościowych.

 

Rozdział 3 – Przepisy Szczególne

§11

[finansowanie działalności Organizacji]

Na fundusze Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów składają się:

    1) środki wyodrębnione przez Uczelnię z jej budżetu;

    2) pieniądze przekazane Kołu przez inne podmioty na konto Uczelni na podstawie umów

        zawieranych przez UMCS z innymi podmiotami;

    3) dotacje fundacji i innych organizacji;

    4) darowizny;

    5) składki członkowskie;

    6) środki z grantów;

    7) inne.

 

§12

[rozwiązanie Organizacji]

1. Rozwiązanie Koła następuje w drodze:

    1) Uchwały Walnego Zebrania podjętej większością głosów w obecności co najmniej połowy

        ogólnej liczby członków Koła;

    2) Uchwały Senatu UMCS, gdy działalność Koła rażąco lub uporczywie narusza przepisy

        ustawowe, statut uczelni lub statut Koła.

2. W przypadku rozwiązania Koła cały jego majątek przechodzi na własność Uczelni.

§13

[zmiana statutu]

 1. Statut ulega zmianie na pisemny wniosek Zarządu lub przynajmniej połowę członków, poprzez uchwałę Walnego Zebrania.

 2. Zmiana Statutu może zostać dokonana bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 3. Każda zmiana Statutu musi zostać zatwierdzona przez Rektora UMCS.

 

§14

[sankcje za nieprzestrzeganie statutu Koła]

 1. Wobec osób niestosujących się do postanowień niniejszego statutu można, stosownie do wielkości winy, zastosować: upomnienie, naganę na forum Walnego Zgromadzenia, zawieszenie członkostwa w Kole, wykluczenie.

 2. Decyzja taka jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.

 3. Od powyższej decyzji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§15

[przepisy końcowe]

 1. We wszystkich kwestiach nieregulowanych przez niniejszy Statut mają zastosowanie wewnętrzne przepisy UMCS oraz regulacje prawne Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora UMCS w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem UMCS lub gdy naruszają powagę lub interes Uczelni.

 1. Zawiesić obowiązywanie postanowień niniejszego statutu może tylko Rektor.

§16

[przepisy przejściowe]

Statut wchodzi w życie po zatwierdzeniu go przez władze Uczelni oraz po przyjęciu go przez Walne Zebranie Członków większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *